Novinky / O nás

O Projektu

Základní údaje o projektu: 

Registracní císlo:                   CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005423
Císlo a název výzvy:              03_16_043, Podnikové vzdelávání zamestnancu
Císlo a název prioritní osy:    1 Podpora zamestnanosti a adaptability pracovní síly
Investicní priorita:                  1.3 Pomoc pracovníkum, podnikum a podnikatelum                                                                          prizpusobovat se zmenám

Název programu:                            Operacní program Zamestnanost

Název projektu:                               Komplexní podnikové vzdelávání ve spolecnosti Mi - King

Období realizace projektu:                       1. kvetna 2017 – 30. dubna 2019
Celkové zpusobilé výdaje projektu:          2 697 867,- Kc
Dotace z prostredku ESF:                         2 293 186,95 Kc

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroven znalostí a dovedností zamestnancu Mi – King s.r.o. a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní cinnosti. Aktivitami, ve kterých budou zamestnanci v rámci projektu vzdeláváni, jsou obecné IT, specializované IT, mekké a manažerské dovednosti, úcetní a ekonomické právní kurzy, technické a jiné odborné vzdelávání pro celé spektrum zamestnancu spolecnosti, tedy specialisté, technictí a administrativní pracovníci a operátori výroby. Celkem bude v rámci projektu proškoleno 43 osob s minimální úcastí 40 hodin výuky.

Dosavadní výstupy projektu:

V rámci prvního sledovaného období, které trvalo od kvetna do ríjna 2017, došlo ke školení predevším technického vzdelávání, dále ke školením v oblasti IT, manažerských dovedností a úcetních kurzu. Kurzu z oblasti IT a technického vzdelávání se zúcastnili operátori výroby a specialisté, ale také a technictí a administrativní pracovníci. Dále v daném období probehly kurzy mekkých a manažerských dovedností urcených pro specialisty a administrativní pracovníky.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTREDKU EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU V RÁMCI OPERACNÍHO PROGRAMU ZAMESTNANOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VECÍ.

O nás

Společnost Mi-King s.r.o. byla založena jako klasický „green field investment“, svůj provoz v Kolíně spustila v roce 2005. K tomu, abychom si vybudovali dobré jméno na poli poskytovaných služeb a úrovně kvality dodávaných produktů, jsme v našich počátcích využili zkušeností a úspěchů získaných našimi mateřskými společnostmi v odvětví ocelářského průmyslu.


Dědictví
Mi-King s.r.o. byl založen japonskou společností Mitsui & Co., Ltd. a britskou společností William King Ltd. s cílem nabídnout zákazníkům Střední a Východní Evropy odpovídající služby a s nimi spojenou konkurenceschopnou cenu. Dlouhá historie obou mateřských společností je zřejmým důkazem touhy po dlouhodobém růstu za pomocí investic do lidských zdrojů a technického vybavení a za pomocí budování silných vztahů s dodavateli a zákazníky, které povedou k vzájemnému prospěchu.

Mitsui & Co., Ltd.
Společnost začala obchodovat v roce 1876, poté, co se Japonsko otevřelo zahraničním trhům. Mitsui & Co., Ltd. se hned od počátku zaměřila na růst a pronikání do nových obchodních odvětví. V průběhu 20. století se Mitsui & Co., Ltd. stala součástí širokého průmyslového spektra. V oblasti, která je pro naši společnost klíčová tj. ocelářský průmysl a strojírenství, působí od 30. let 20. století. Kromě aktivit v tradičních odvětvích průmyslu jako je hornictví a obchodování se surovinami, spolupracuje Mitsui & Co., Ltd. s několika partnery i na vývoji nových technologií v oblasti IT a satelitní komunikace. V současnosti zaměřila Mitsui & Co., Ltd. hlavní část svého zájmu do oblastí obnovitelných zdrojů, zemědělství a zdravotnictví, v kterých nachází do budoucna ohromnou výzvu a potenciál.
Aby byla Mitsui & Co., Ltd. schopna veškeré své aktivity ve světě efektivně podporovat, provozuje 155 kanceláří v 67 zemích, spolu s 450 přidruženými či dceřinými společnostmi. Mi-King s.r.o. je jednou z nich.

William King Ltd.
Počátky společnosti se datují do 20. let 19. století, kdy bylo založeno železářství patřící Edmundu Boughtonovi. V průběhu 19. století společnost rostla a prosperovala. V roce 1905 byl vlastnický podíl prodán panu Williamu Kingovi, který dal společnosti i její současné jméno. Podnik fungoval na výhradně obchodním či partnerském základu až do roku 1951, kdy byla vytvořena současná společnost s ručením omezeným. Společnost se i nadále rozrůstala a v roce 1959 získala prostory společnosti Atlas Ironworks. Rekonstrukce závodu, dnes již známého pod označením „Atlas Centre“, byla realizována v průběhu šedesátých let. Společnost William King investuje do rozšíření svých prostor i nadále, důkazem toho je výstavba tzv. „Východního závodu“ v letech 1998/1999. Celková rozloha výrobních a skladovacích prostor čítá v současnosti 25 000 m2.

V roce 1988 byla mezi Mitsui & Co., Ltd. a William King Ltd. podepsána obchodní smlouva, na jejímž základě vznikl první „joint-venture“ projekt těchto společností. Název této společnosti je Mi-King Ltd. a nachází se ve Washingtonu ve Velké Británii.

Mi-King s.r.o. staví na základě úspěchů své britské sesterské společnosti Mi-King Ltd. Vysoké standardy nastavené mateřskými společnosti se odráží ve třech hlavních mottech naší společnosti ve vztahu k našim zaměstnancům, dodavatelům a zákazníkům:

  • WE ADD VALUE!
  • Bezpečnost na prvním místě
  • Vzdělávání a školení